Ukraine

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

з водіння транспортних засобів

Фізична особа-підприємець ІЩЕНКО КРІСТІНА ОЛЕГІВНА, керуючись ст. 633, 634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України, публікує «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з водіння транспортних засобів для фізичних осіб» (далі — Договір), який є публічним Договором — офертою (пропозицією), на адресу необмеженого кола фізичних осіб (далі — Учнів).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. ФОП ІЩЕНКО К.О. надає платні інформаційно-коснультаційні послуги з водіння транспортних засобів (далі — Послуги), а Учень приймає і оплачує їх, відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього.

2. Учень може скористатися додатковими послугами, які надаються ФОП ІЩЕНКО К.О., перелік яких вказаний на сайті: ucavtoshkola.com.ua, за додаткову плату.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

2.1. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття умов Договору та здійснення оплати, фізичні особи цим засвідчують своє бажання укласти Договір. Викладена дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони (фізичні особи) позначаються як Учні.

2.2. З метою укладення Договору фізичні особи мають право подати заяву шляхом заповнення форми, яка розміщена на сайті: ucavtoshkola.com.ua.

2.3. Надання послуг ФОП ІЩЕНКО К.О. починається після внесення оплати Учнем відповідно до вибраноїпослуги та за узгодженим між сторонами Графіком.

2.4. ФОП ІЩЕНКО К.О. має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи (ціни), вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті: ucavtoshkola.com.ua, не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. Також з текстом діючого Договору можливо ознайомитись в приміщенні, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького 31Д.

2.5. ФОП ІЩЕНКО К.О. має право направляти Учню будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті: ucavtoshkola.com.ua. Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним, незалежно від факту його прочитання Учнем.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ФОП ІЩЕНКО К.О. зобов’язується:

3.1.1. Надавати Учню Послуги відповідно до умов цього Договору та Додатків до нього, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.1.2. Надавати Учню Послуги відповідно до погодженого між Сторонами Графіку проведення занять.

3.1.3. Надавати Учню консультації з усіх питань, що стосуються надання Послуг, за телефонами, номери яких вказані на сайті ucavtoshkola.com.ua.

3.1.4. Не розголошувати відомості про Учня, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

3.1.5. Усувати обставини, що перешкоджають користуванню Послугами в терміни, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.1.6. При наданні Послуг ФОП ІЩЕНКО К.О.зобов’язується дотримуватися норм, встановлених відповідно до чинного законодавства України.

3.1.7. Додаткові права та обов’язки Сторін можуть бути встановлені в Додатках до цього Договору.

3.2. ФОП ІЩЕНКО К.О. має право:

3.2.1. Заблокувати надання Послуг за порушення Учнем умов Договору.

3.2.2. Направляти на електронну адресу/телефон Учня SMS повідомлення, пов’язані з наданням послуг за Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення ФОП ІЩЕНКО К.О.різних акцій і заходів.

3.2.3. ФОП ІЩЕНКО К.О. має право розірвати Договір з Учнем, в односторонньому порядку, повідомивши Учня не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання в разі порушення Учнем умов даного Договору і/або відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Учень зобов’язується:

3.3.1. Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього.

3.3.2. У разі необхідності (на вимогу представника ФОП ІЩЕНКО К.О.), в день надання доступу до Послуг (першого заняття), особисто підписати документи, що підтверджують надання Послуг.

3.3.3. Повідомляти ФОП ІЩЕНКО К.О. про свою неявку по узгодженому сторонами Графіку, не менше ніж за три години до початку кожного окремого заняття.

3.3.4. Забезпечувати збереження Обладнання ФОП ІЩЕНКО К.О.

3.3.5. Оплатити в повному обсязі вартість наданих ФОП ІЩЕНКО К.О.послуг відповідно до умов Договору.

3.3.6. У разі закінчення терміну дії Договору або його розірвання розрахуватися за отримані послуги.

3.4. Учень має право:

3.4.1. Відмовитися від направлення на свою адресу SMS повідомлень, пов’язаних з наданням послуг ФОП ІЩЕНКО К.О. за цим Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення ФОП ІЩЕНКО К.О. різних акцій і заходів шляхом подання письмової заяви до ФОП ІЩЕНКО К.О..

3.4.2. Учень має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши ФОП ІЩЕНКО К.О., шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг та порядок їх оплати визначаються відповідно до Додатку 1 до даного Договору.

4.2. Вартість додаткових послуг, вартість на навчальні матеріали і обладнання ФОП ІЩЕНКО К.О. погоджується сторонами додатково в усній, або письмовій формі.

4.3. Облік наданих Учню послуг ведеться ФОП ІЩЕНКО К.О.

4.4. Ціна за даним Договором відповідає рівню звичайних цін. Сторони обізнані про ціни, що склалися на ринку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність ФОП ІЩЕНКО К.О.:

5.1.1. ФОП ІЩЕНКО К.О. несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.1.2. ФОП ІЩЕНКО К.О. не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, з підстав, які не залежать від ФОП ІЩЕНКО К.О.

5.1.3. ФОП ІЩЕНКО К.О. не несе відповідальності за понесені Учнем або третьою особою збитки, пов’язані з наданням Послуг.

5.1.4. ФОП ІЩЕНКО К.О. не несе відповідальність за відсутність платежу Учня на її розрахунковому рахунку, в разі ненадходження даного платежу на розрахунковий рахунок ФОП ІЩЕНКО К.О., а також в разі неправильного або неповного зазначення Учнем необхідних для обліку платежу даних.

5.1.5. ФОП ІЩЕНКО К.О. не несе відповідальність за протиправні дії Учня та їх наслідки при наданні Послуг.

5.2. Відповідальність Учня:

5.2.1. Учень несе відповідальність за всі дії, вчинені ним особисто під час отримання Послуг, а також їх наслідки.

5.2.2. Учень несе відповідальність за дотримання правил дорожнього руху під час отримання послуг.

5.2.3. Учень несе відповідальність за збереження обладнання/матеріалів ФОП ІЩЕНКО К.О., яке надається йому в користування в рамках надання Послуг. У разі їх пошкодження, Учень відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги ФОП ІЩЕНКО К.О.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком забороняючих заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили, в тому числі: стихійними лихами (землетрусу, повені і т.п.), пожежами, обставинами суспільного життя (воєнні дії, великомасштабні страйки, епідемії, аварії на енергопостачальних підприємствах, інженерних мережах і комунікаціях), нормативними актами органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню зобов’язань по Договору і т.п.

6.2. Про настання, характер і припинення вищевказаних обставин, Сторони інформують одна одну протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх настання або припинення. ФОП ІЩЕНКО К.О.  розміщує відповідне повідомлення на сайті (ucavtoshkola.com.ua), а у разі неможливості такого розміщення, повідомлення здійснюється телефоном або шляхом направлення SMS-повідомлення.

6.3. У разі, коли обставини непереборної сили та їх наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін може розірвати Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення другої Сторони за Договором (за ініціативою Учня Договір, може бути розірваний тільки у разі відсутності у нього заборгованості по оплаті).

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або направленням Сторонами претензій в письмовій формі.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань з надання Послуг Учень може звернутися з письмовою претензією до ФОП ІЩЕНКО К.О.

7.3. Претензії з питань, пов’язаних з відмовою в наданні Послуг, несвоєчасним або неналежним виконанням зобов’язань, що випливають з цього Договору, пред’являються протягом 10 календарних днів після виникнення обставин. При цьому, до претензії повинні додаватися необхідні для розгляду по суті претензії документи, із зазначенням відомостей про невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

7.4. Претензії розглядаються ФОП ІЩЕНКО К.О. в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії Книзі обліку вхідної кореспонденції ФОП ІЩЕНКО К.О.

7.5. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір укладається на строк 4 місяців і набуває чинності з моменту здійснення оплати Учнем (акцепту).

8.2. ФОП ІЩЕНКО К.О. має право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв’язку з припиненням Договору, в наступних випадках:

8.2.1. Після закінчення 3 (трьох) місяців з моменту відсутності активності Учня (відсутність відвідування занять, не вихід на зв’язок).

8.3. Учень має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши ФОП ІЩЕНКО К.О., шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання, при цьому, Учню не повертаються сплачені ним кошти, якщо він відмовився від договору пізніше ніж 5 днів до початку навчання.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Приєднанням до цього Договору, Учень підтверджує надання своєї згоди ФОП ІЩЕНКО К.О. на обробку його персональних даних, наданих їй в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов’язань Сторін за цим Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за консультаційні послуги, що надаються за цим Договором, рекламних цілях і т.д.

9.2. Згода на обробку персональних даних Учня, яка визначена в п.9.1 цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії.

9.3. Приєднуючись до цього Договору, Учень підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються ФОП ІЩЕНКО К.О. з метою виконання зобов’язань Сторін за даним Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за консультаційні послуги, що надаються за цим Договором.

9.4. Приєднуючись до цього Договору, Учень дає згоду на те, що ФОП ІЩЕНКО К.О. має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, в установленому законом порядку, без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 9.1 цього Договору.

9.5. Приєднуючись до цього Договору, Учень підтверджує, що йому відомий і зрозумілий зміст його прав як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.6. Після приєднання до цього Договору, всі попередні документи по переговорам про його укладення, листування, договори, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

9.7. Не допускається передача Учнем своїх прав і обов’язків за цим Договором третім особам без письмового погодження з ФОП ІЩЕНКО К.О.

9.8. ФОП ІЩЕНКО К.О. надає абсолютний пріоритет всім повідомленням, що стосуються безпеки людського життя, проведення невідкладних заходів в області оборони, безпеки та охорони правопорядку в Україні.

РЕКВІЗИТИ:

ФОП ІЩЕНКО КРІСТІНА ОЛЕГІВНА

р/р UA10 3808 0500 0000 0026 0027 3991 3

Банк отримувача: АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805

ІПН 3479104004

ДОДАТОК 1 від 01.10.2021р.

до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з водіння транспортних засобів

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

    Ціна навчання без акційЦіна навчання при оплаті протягом 25 хвилин з моменту відкриття форми на сайті: ucavtoshkola.com.ua (знижка 25%)  Ціна навчання при оплаті одразу за двох учнів (знижка 20% для кожного)  Вартість навчання для студентів при перевірці студентського квитка (знижка – 15%)
    4 299 грн.    Вартість зі знижкою – 3219 грн.    Ціна зі знижкою за двох – 5898 грн.    Ціна зі знижкою – 3649 грн.  

1. У Клієнта (Учня) є можливість використати тільки одну із запропонованих знижок.

2. ФОП Іщенко К.О. має право вносити зміни до даного Додатку в односторонньому порядку, шляхом опублікування на сайті: ucavtoshkola.com.ua повідомлення про збільшення вартості послуг та розміщення на сайті нових Додатків.

2.1. Підвищення цін не застосовується до Клієнтів (учнів), які вже сплатили за надані послуги.

3. При застосування 15% знижки для студентів, ФОП Іщенко К.О. залишає за собою право перевірити наявність та дійсність студентського квитка Клієнта (учня) до початку надання послуг.

3.1. У випадку виявлення недійсності студентського квитка, або іншій неможливості його ідентифікувати, або не надання студентського квитка Клієнтом, ФОП Іщенко К.О. має право призупинити надання послуг до надання Клієнтом (учнем) довідки на підтвердження його навчання у навчальному закладі, або внесення доплати до повної вартості надання послуг.

ФОП ІЩЕНКО КРІСТІНА ОЛЕГІВНА

____________________________________________________________________________

Оформление оплаты частями от ПриватБанк

Зверніть увагу: натискаючи кнопку "Оформить" ти погоджуєшся з нашою політикою конфіденційності

Оплата частинами

Обучение через Zoom

Кредитные предложения

Выберите предложение, чтобы оформить оплату с рассрочкой платежа

Оплата по частям от Monobank до 3 месяцев!

Для оформления в "Оплату частями", необходимо:

  • 1. Наличие обновленной версии приложения Monobank на Вашем смартфоне
  • 2. Доступный кредитный лимит, превышающий сумму покупки

Первый платеж будет списан со счета вашей карты в мобильном приложении, в момент оформления покупки

Для оформления "Оплаты частями" от Приватбанка до 3 месяцев необходимы:

  • 1. Наличие карты "Универсальная" с активированной услугой "Оплата частями"
  • 2. Доступный кредитный лимит по сервису "Оплата частями", превышающий сумму покупки

Первый платеж будет списан в день оформления

В ціну автошколи онлайн не входить водіння, воно оплачується разово на кожному занятті

Оформить оплату частями
Let's chat!